Глоссарий по переводоведению

Подборка самых необходимых терминов, которые должен знать молодой начинающий переводчик, желающий добиться успеха в своей переводческой деятельности. Для удобства использования написано на украинском и английском языках. 

Перед ознакомлением с глоссарием предлагаем ознакомиться с новым типом перевода - последовательный перевод – устная интерпретация предложений, фраз и смысловых блоков на выбранный иностранный язык. Как правило, данный тип перевода не требует использования сложных технических средств.

словарь

Адекватний переклад - переклад, що відповідає оригіналу і виражає ті ж комунікативні установки, що й оригінал. Адекватний переклад забезпечує прагматичні завдання перекладацького акту на максимально можливому для досягнення цієї мети рівні еквівалентності.( The Adequate translation )

Вихідний текст - текст, отриманий в результаті перекладу.( The Target text)

Одиниця перекладу - мінімальна одиниця тексту оригіналу, яка перекладається як єдине ціле. В якості постійних (готових) одиниць перекладу виступають штампи, ситуаційні кліше, терміни, прислів'я та образні вирази.( Transfer Unit)

Оригінальний текст - текст, призначений для перекладу.( The Initial text)

Неповний переклад - переклад, що передає смисловий зміст оригіналу з пропусками і скороченнями.( Incomplete transfer)

Норма перекладу - сукупність вимог, яким повинен відповідати переклад.( Norm of transfer)

Переклад - вид мовного посередництва, при якому зміст іншомовного тексту оригіналу передається на іншу мову шляхом створення на цій мові комунікативно рівноцінного тексту.( Translation)

Перекладознавство - сукупність наукових дисциплін, які вивчають різні аспекти перекладу. Розрізняють лінгвістичне, психологічне, літературне, етнографічне та історичне перекладознавство.( Translation)

Перекладацька трансформація - основа більшості прийомів перекладу; зміна формальних чи семантичних компонентів вихідного тексту при збереженні інформації, призначеної для передачі.( Translational transformation)

Перекладацький відповідність - одиниця мови перекладу, регулярно використовується для перекладу конкретної одиниці вихідного мови.( Interpreting lin)

Перекладач - проміжна ланка в комунікації, необхідність в якому виникає у випадках, коли коди, якими користуються джерело і адресат, не збігаються.( Interpreter)

Практичний переклад - переклад, призначений для практичного використання в якості джерела інформації. Практичні переклади поділяються на робочі, консультативні, видавничі й опубліковані.( Practical translation)

Прийом перекладу - конкретна дія або конкретні операції, викликані виниклими труднощами в процесі перекладу.( Acceptance of transfer)

Процес перекладу - діяльність перекладача, що починається сприйняттям тексту і закінчується породженням тексту перекладу.( The translation process)

Спеціальний переклад - переклад матеріалів, що відносяться до якої-небудь галузі знань зі своєю термінологічної номенклатурою.( Special translation)

Спосіб перекладу - у перекладацькій діяльності - об'єктивно існуюча закономірність переходу від однієї мови до іншої.( The method of transfer)

Трансформаційний переклад - переклад з використанням однієї з перекладацьких трансформацій.( Transformational translation)

Абзацний-фразовий переклад - послідовний переклад, при якому текст перекладається після прослуховування по фразах або абзаців без застосування перекладацької запису. При такому перекладі перекладач покладається виключно на свою оперативну пам'ять.( Indention)

Авторизований переклад - переклад оригінального тексту, що отримав схвалення автора.( Authorized translation)

Авторський переклад - переклад, виконаний автором оригінального тексту.( Author's translation)

Адаптований переклад - адаптивне транскодування, при якому в процесі перекладу здійснюється спрощення структури та змісту оригіналу з метою зробити текст перекладу доступним для рецепторів, що не володіють необхідними знаннями.( An adapted translation)

Генералізація - заміна перекладного слова, яке має вузьке, конкретне значення, іншомовним еквівалентом, який має ширше, узагальнююче значення.( Generalization)

Декодування  - перекласти будь-яку інформацію з кодової системи ініціального джерела в кодову систему дублера джерела  або адресата.( Decode)

Еквівалентність перекладу - максимальна ідентичність усіх рівнів змісту текстів оригіналу й перекладу.( Translation Equivalence)

Інваріант  -  те, що повинно залишатися незмінним у результаті процесу перекладу.( Invariant)

Конкретизація - Перекладацький прийом, зміст якого полягає в тому, що перекладна одиниця за своїм значенням більш конкретна, ніж вихідна.( Specification)

Точний переклад - переклад, що характеризується властивістю семантичної точності.( Accurate translation)

Функціональна еквівалентність перекладу - ґрунтується на визначенні функцій взаємодії елементів тексту шляхом порівняння реакції реципієнта тексту вихідною мовою.( Functional equivalence of translation)

Стилістична модифікація - заміна в процесі перекладу елементів висловлювання, що належать до одного функціонального стилю, елементами іншого стилю.( Stylistic s)

Ідіома - стійке словосполучення, значення якого не мотивується його складовими словами.( Idiom )

Декомпресія - введення в переклад додаткових слів і навіть речень.(Decompression)

Диференціація - звуження значення при перекладі.( Differentiation)

Додавання – додавання необхідні коли той чи інший смисловий зміст передається іншими засобами, які неможливо використати у мові оригіналу.( Addition)

Макро переклад - перекладацькі зсуви, перехід з одного мовного рівня на інший і з однієї категорії в іншу.( Macro translation)

Білінгвізм - однакове володіння двома мовами. Розрізняють природний і штучний білінгвізм.( Bilingualism)

Валентність - здатність мовної одиниці вступати в синтаксичні зв'язки з іншими мовними одиницями.( Valency)

Конвергенція - зближення, схожість, подібність. (Convergence )

Спрощений переклад - переклад, при якому текст стилістично об'єднується, це більш високий ступінь перекладу у порівнянні з інтерлінеарним перекладом.( Simplified Translation)

Транскрипція - перекладацький прийом, що ґрунтується на фонетичному принципі.( Transcription)

Ідіолект - сукупність особистих особливостей, що характеризують мову даного індивіда.( Idiolect)

Ідіома - стійке словосполучення, значення якого не мотивується його складовими словами.( Idiom )На початок